Ana sayfa » Sanal Mekân Olarak İnternet
Toplum Etkisi

Sanal Mekân Olarak İnternet

Sanal Mekân Olarak İnternet

Sanal Mekân Olarak İnternet; Sanal mekânlarda kullanıcılar üst benlik kaynaklı baskılara bağımlı kalmadan kendilerini hür bir biçimde anlatabilmektedirler. Sanal mekânlar ile bir araya gelen kullanıcıların günlük hayatta üstlendikleri rollerden ayrılarak hür iradeleriyle paylaşımda bulunabilmeleri mümkündür.

İletişim süreçlerinde internet kullanımı ile ilk defa biyolojik ve sosyal varlığın sesi, görüntüsü ve cinsiyeti, yani bireysel hali görmezden gelinerek etkileşim kurulması sağlanmıştır. Kullanıcılar istediği bir profili ortaya çıkararak kendilerine diledikleri bir kimlik meydana getirebilmekte ya da herhangi bir bilgi paylaşımı yapmama konusunda olabildiğince hür bir biçimde davranış sergileyebilmektedirler .

Sanal Mekân da bir kullanıcı, tanımadığı bir diğer kullanıcıyla kendi kimliğini göstermeden ismini, cinsiyetini, sosyal konumunu saklayarak veya değiştirerek onunla etkileşim içerisinde olabilmektedir. Sanal ortamlar ile iletişim süreçlerini, düşlenmiş profillerle oluşturmaktadır .

Sanal Mekân
Sanal Mekân Olarak İnternet

Yapısı gereği internet, birbirine bilgisayarlar vasıtasıyla bağlı bireyler ve topluluklar arasında iletişimi oluşturan bir sanal platformdur. Veri ve enformasyon paylaşımı maksadıyla kullanılmaya başlayan internet, zamanla çevrimiçi toplulukların kişisel bilgilerini, görüşlerini ve hoşlandıkları şeyleri de paylaştıkları değişik bir düzey geliştirmiştir.

Web’in varlığı ve sunduğu fırsatlar doğrultusunda ilk çevrimiçi toplulukların e-posta iletişimi, bülten tahtaları ve forumlar etrafında oluştuklarını bilmekteyiz. Burada yaşanan her gelişme, toplumla bütünleşme süreci anlamında ses getirmiştir.

Toplumsal ilişkiler, Sanal Mekân Olarak İnternet

Sanal Mekân Günümüzde toplumsal ilişkilerin hayat bulduğu, yeni arkadaşlıkların kazanıldığı veya var olan arkadaşlıkların devam ettirildiği, bilgi, beceri, beğeni gibi çeşitli paylaşımların oluştuğu, toplumsal paylaşım ağlarının sıkça kullanıldığı, gün geçtikçe yeni toplumsal paylaşım ağlarının meydana geldiği ve kullanıcı sayılarının yükseldiği görülür vaziyettedir. Bu vaziyet, bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeye, yani toplumun bilgisayar kullanımındaki yükseliş ve farklı kullanımlardan kaynaklanan yararlarla ifade edilemeyecek bir biçimde derin bir münasebeti göstermektedir.

Robin Dunbar’ın ‘toplumsal dolaşım’ (social grooming) kavramı ile Erving Goffman’ın ‘benliğin temsili’ kavramı arasındaki bütünsel ilişki toplumsal paylaşım ağlarının bu derece sıklaşmasını açık ve net bir biçimde ifade etmektedir.

Dunbar, söylentinin ve insan merakının, toplumsal dolaşımın insanî bir sürümü olduğu görüşünü öne sürmektedir. Dunbar’a göre söylenti türleri, yeni kültürel etkileşim alanları ortaya çıkardığı gibi genel konumuyla kişilerin farklı kişilerle olan münasebetlerinde nerede olduklarını anlatan toplumla bütünleşme sürecine dair bir vasıta olarak görülmektedir .

Medya iletişimi

Medya iletişimi toplum bilimlerinin merkez nesnesi durumuna geldiğinden, zaten buna yazgılı olduğunu ileri sürmek artık kolaydır. Gerçekten de medya iletişimi, modernliği tanımlama arayışındaki ilk sosyologların dikkatini çeken niteliklerle dolup taştığından -bireylerin uzaktan ‘kitlesel’ ilişkiye geçmeleri, toplumsal ve kültürel topluluklara ayrışma, bireysel alana kapanma, teknik gelişme, temel güncel sorunlar üzerine bir düşünceye elverişlidir.

Maigret kitlesel bir apolitikleştirme süreci yaşanmakta olduğunda, söylemin ve tartışmanın yok edildiğine dikkat çekmektedir. “Bugün gündelik hayatın bilinçaltı kültürel söylemi kitapları gölgede bırakmaktadır. Bizi çepeçevre kuşatıp hareket alanımızı sıfırlar. Reklamlar, müzikler, televizyon, filmler, gazeteler (ve bugünkü network’ü düşünerek her an yüz yüze baktığımız ekranlar) tarafından üretilen talepleri dikkatlice sorgulamaya bile zaman bulamayacak hale geliriz .

Sanal Mekân

Sanal Mekân Sosyal bir bağın temelde karşılıklı bağımlılık hissinden doğduğunu söyler. Kapitalizmin yeni modern şirketleri bir yandan bağımlılığı utanç verici ilan ederken diğer yandan güçlü ortaklıklar kurulmasını da istemezler. Böylelikle karşılıklı güven ve bağlılık aşınacak ve sosyal bağlar yok olacaktır.

Sanal Mekân Toplumsal bağların zayıflaması uzun vadede kapitalist şirketler için de zarar verici olacaktır. Zira ortak değerleri ve ortak hayalleri olan, refah seviyesi yüksek toplumların tüketim oranı da yükselir. Bu noktada; aidiyet, içerme, katılım, tanıma ve meşruiyet duygularını arttıran ilişkiler ve davranışlar olarak tanımlanabilen “sosyal kaynaşma”dan söz etmek gerekecektir.

Sosyal kaynaşma öncelikle politik istikrar ve demokratik güvenliğin, zenginlik ve ekonomik büyümenin temeli kabul edilmektedir. Zayıf dayanışma değerleri, emek piyasasından horlanma, zayıf sosyal bağlar gibi sorunlar sosyal kaynaşmayı desteklemeyi gerektiren nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

OECD’nin 2001 yılında yayınlanan raporu

OECD‘nin 2001 yılında yayınlanan raporu ile Avrupa Birliği’nin 2004 yılında yayınladığı özet raporda, Avrupa toplum modelini desteklemek üzere ‘sosyal kaynaşma’ kavramı üzerinde durulmaktadır. Avrupa Birliği’ne göre sosyal kaynaşma bir toplumun bütün mensuplarının huzurunu emniyet altına alma kapasitesi olup, eşit-hakkaniyetli erişim ve imtiyazın önlenmesi, bağımsız kişisel gelişim, kişi haysiyetinin korunması ve toplum yaşamına katılım diye nitelendirebileceğimiz dört kurucu öğeye dayanmaktadır.

Hakiki dünyadan kopuk olarak sanal dünyada olma haline zihni olarak alışan bireyler, diğer türlü olanağı olamayacak bir biçimde, sosyal medya üzerinden dünyanın herhangi bir yerinden tanımadığı kişilerle iletişime geçebilmenin hürriyetini tecrübe etmektedirler. Hakiki dünyanın kaide ve yasalarından ayrı olarak, sanal bir sosyalleşme faaliyeti, forumlara katılmak, bloglar oluşmasını sağlayarak insan topluluklarına seslenebilmek, fiziki dünyadaki karmaşalara aldırış etmeden birtakım ekipler içine girmek kişiye hür olma hissi vermektedir.

Öte yandan her hareketin kaydedilerek incelenebilmesi, siyasi ve sosyal baskıların artması ile gerçek düşüncelerini saklamaları veya beğenileceğini düşündükleri şekilde kendilerini yansıtmaları kişilerin çok da özgür olmadıklarını da düşündürmektedir. Dolayısıyla sosyal medyadaki sosyal etkileşim uydurulmuş kimlikler arasındaki yapmacık etkileşimler şeklindedir. Bu şekilde düşüncelerini paylaşmaktan sakınma durumu da başka bir yalnızlaşmaya yol açmaktadır.

Hızlı kapitalizm

Aslında siber-kapitalizmde, “benlik” sahibi olarak kendimizi elektronik süpermarketlerde ve Amerika’nın otoyolları üzerinde kurulu büyük eğlence merkezlerinde yeniden bulmaya ya da kurgulamaya teşvik vardır.

Sosyal ağ cumhuriyetlerinde “kapitalizm, yurttaşlık, ortak itaat, alışveriş için kullanabileceği bir benlik icat etmiştir. Hızlı kapitalizmde uyruklar -yani benlikler- kendilerini sadece bir yandan çevrimiçi kalarak, bir yandan alışveriş merkezine giderek dünyaya erişim sağlayan siber-yurttaşlar olarak konumlandırır” .

Sanal Mekân

Maigret, temel ihtiyaçlar eşiğinin çok ötesinde, kâr adına, faydasız ve tehlikeli birçok maddeyi kullanmaları manipüle edilirken ve yetiştikleri toplum temelinde kimlikleri çalınırken, sanal gerçeklik içinde ve radyo dalgaları üzerinde oluşan imgeleriyle kendiliğinden bir araya toplanan insanların hayat tarzını siberbenlik” terimi ile ifade eder.

Benlikler özellikle ana babaları ve rol modelleri olmayan ailelerde büyüyen çocuklar için kimlik-kişilik- tanımı kalıba dökülebilir olan postmodern bir kültür endüstrisi tarafından kendilerini yaratmaya cesaretlendirilmektedirler. Çocukların toplumsallaşmaları süreci ancak televizyon ve internet üzerinden doğru veya yanlış biçimde gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak, Sanal Mekân Olarak İnternet

Her şeye rağmen olumlu bir değerlendirme yapan Maigret, internetin benlik sınırlarını da genişletmesiyle birlikte, sanallaşmanın sosyolojiyi de sanallaştırdığını, gelecekte istatistik ve metot eğitimi gerektirmeyen, sorgulayan ve çok okuyan insanların anlayabileceği kalitatif ve interdisipliner bir sosyolojinin bize yeni dünyalar açacağını söyler .

Sosyal medya, geliştiği süreç boyunca gruplar, topluluklar ve kitleler arasında toplanmayı, organize olmayı, planlama ve düzenleme yapmayı kolaylaştırmış; bu olanaklar dünya genelinde yeni toplumsal hareketlerin çoğalmasına yol açmıştır.

Sanal Mekân Olarak İnternet

Yorum ekle

yazmak için tıklayın