Ana sayfa » Sosyal medya,Sanal Benlik Gerçeği
Profil Deneyimi

Sosyal medya,Sanal Benlik Gerçeği

Sosyal Medya Sanal Benlik

Sosyal medya,Sanal Benlik Gerçeği; Yeni medya, özellikle internet, günümüzde insanlara yeni alanlar açmıştır.İnternetin bireylere sağladığı etkileşim, sanal ortamda sahte sanal kimlikler aracılığıyla iletişim kurmasını mümkün kılmaktadır. “bilgisayara bağlı olan dünyanın çok katmanlı, akışkan bağlantıları ve makinelerle etkileşerek inşa edildiğini” öne sürmektedir.

Çünkü sanal ortam “postmodern gerçekleştirme ve çıkarma teorisini” desteklemektedir.

Kartezyen ayrımı zihin ve beden arasında “biz özgürüz ve özgürleştikçe öğreniriz, saf zihin seviyesinde etkileşim kurabiliriz” şeklinde bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bedensel aşkınlık ve dünyayı yeniden yaratma gibi hedeflerle, “önce gelen vizyon ve zihin/ vücut ikiliği önceliğinin tarih-kültürel söylemlerinden hareketle” ortaya çıktığını belirlemektedir. Bu tema, sanal ortamların bir ölçüde mükemmelliğe doğru ilerlemeyi kolaylaştırdığı çeşitli şekillerde yansıtmaktadır.

Yeni kimlik yaratma konusunda sanal ortamlar aracılığı ile olmak istenilen kimliğe daha kolay ulaşıldığını bildirmektedir. Ayrıca, sanal ortam kavram olarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmekte, dijitalleştirmekte ve özelleştirilebilir bedenleri mükemmel bir benlik olarak yeniden yaratmak gerektiğini göstermektedir.

Sanal mecrada eksiklerimizi tamamlayana kadar bu durum devam etmekte ve bu durum, kusurlarımızı sanal ortamdan uzaklaştırarak gerçek dijital özümüzün ardında bırakmaktadır. Dolayısıyla sanal benliğimiz kendi benliğimizden sapmaktadır.

Benliğin sanal ve gerçek kutuplara ayrılması

Ancak, benliğin sanal ve gerçek kutuplara ayrılması, kişinin kendi kimliğini gizlemektedir. Bu durumda, gerçekle getirilebilecek bir dizi olasılığı temsil etmektense, çevrimiçi sanal ortama ait avatar, bunun yerine sosyal etkileşimlerde karşılaşılan bireylerin sanal kimliklerinin mükemmelliğini sembolize etmektedir.

Bireyin fiziksel ve biyolojik varlıkları birbiriyle etkileşim kurduğu zaman, toplumsal olarak yaratılmış, sanal varlıklardan ayrı bir kategori olarak oluşmaktadır. Bu durum, gerçeğin çoğunlukla sanal olduğunu ve çevrimiçi avatarların yaratıcı, özgürleştirici, deneysel doğasının sanal bir özelliğin bilinçli olarak yeniden yaratılmasında biraz daha fazla olduğunu vurgulamaktadır.

Sanal Benlik Gerçeği
Sanal Benlik Gerçeği

Durumun sanallığı, büyük oranda bilinçdışı yorum biçimlerinin bir ürünüdür. Sanal ortamlar ve yeni nesil bilişim yönetim sistemleri ile görüş birliğine varmak “yeni teknolojilerin ekonomik ve kültürel etkileri ile değil, ontoloji sorularını uyandırma kapasitesiyle ilgilenmek” ile ilgili bir sorun teşkil etmektedir. Ancak, tüm çevrimiçi öğrenme deneyiminin, ontolojik bir egzersiz olması gerektiğini göstermez, ayrıca ontoloji eğitimsel kaygılardan tamamen ayrı değildir .

Kimlik Projeleri ve Desenleri

İnternette benlik tanımı değişmektedir. Benlik, felsefi açıdan farklı olmasına rağmen, internette zaman ve mekana bağlı olmayan değişken bir faktör olarak tanımlanmaktadır. Bazen bireyin ideallerini, bazen de toplumdaki maske altında kişiliğin gizli yönlerini yansıtır ve düşüncelerini ifade etmektedir. Öte yandan, gerçek dünyada, sosyal medya kullanıcısı aynı anda sadece bir kişi ile iletişim kurarken, online ortamda bu sayı artmaktadır.

Sosyal ağlar, farklı kimliklerin oluşmasına olanak sağlamaktadır. Yeni kimlik oluşturmak kullanıcılar için  sosyal medyada bir pratik  olarak görülmektedir.

Kullanıcılar kendi ilgi alanlarını, inançlarını ve hobilerini kendileri belirlemekte ve paylaşmaktadırlar. Çoğu durumda, genç kullanıcılar farklı isimler, yaşlar ve cinsiyetler ile katılmaktadırlar. Sosyal ağ siteleri post modern dönemin sembolü olarak kimlik yenilenme konusunda da önemli rol oynamaktadır.

Erkekler ve kadınlar sanal ortamlarda birbirleri iletişime geçmek için en iyi kimlikleri temsil etmek istemektedirler. Kimlik yenileme ve değiştirme nedenleri kullanıcıların amaçlarını bağlamaktadır.

Modernliğin gelişmiş olduğu toplumlarda öz-kimlik kaçınılmaz bir konu haline gelmektedir. Kendi kimliğiyle ilgili hiç soru ya da endişe duymadıklarını söyleyenler bile, kaçınılmaz olarak, yaşamları boyunca, dış görünüm ve boş zamanı ile ilgili günlük sorularda, ilişkilerde, inançlarda ve insanlar arasındaki yüksek etkiye sahip kararlarda önemli seçimler yapmak zorunda kalmaktadırlar.

Geleneğe dayalı yaşayan toplumlar bireylere post-geleneksel toplumlarda açıkça tanımlanmış rolleri sağlayacak iken, kendileri için olan rolleri belirlemek gerekmektedir. Sosyal mecranın yaygınlaşması genç kuşağın bazı sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır.

Modern toplumda bu kimlik sorunları

Modern toplumda bu kimlik sorunlarının önemi kurumsal düzeyde değişimin bir sonucudur. Genellikle, Giddens, toplum bireylerinin içsel benlik ve kimliğine ilişkin en “mikro” yönler ile devletin, çok uluslu kapitalist şirketlerin ve küreselleşmenin “makro” resmi arasındaki bağlantıları görülmektedir. Geleneksel olarak sosyoloji tarafından ayrı ayrı ele alınan bu farklı düzeylerin etkisi vardır.

Örneğin, son 60 yıl içinde görülen samimi ilişkilerde yaşanan değişiklikler, daha büyük boşanma ve ayrılık düzeyleri, cinsellik için artan özgürlük ve daha belirgin cinsel çeşitlilik, insanların bir ilişkiden diğerine geçişinde değişimlere neden olmuştur.

Ancak bu değişiklikler, sadece bireysel seviyede değil, benliğin makro ve mikro güç ağı içerisinde olduğunu göstermektedir. Evlilikte değişimler, ilişkiler ve görünür cinsellik, dinsel boyutta düşüş ve rasyonalitenin yükselişi ile bağlantılıdır. Toplumsal değişimler, bireylerin yaşamı nasıl gördüklerinden, sosyal etkilerden ve gözlemlerdeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

Bu gelişmeler aynı zamanda evlilik ve cinselliğe ilişkin kanun değişikliklerinin bir ürünüdür (makro); ayrıca zamanında bu değişikliklere olan talep, günlük yaşam düzeyinden (mikro) kaynaklanmaktadır. Bunlar sırasıyla kadın özgürlüğü ve eşitlikçiliğin toplumsal hareketlerinden (makro) etkilenmiş, (mikro) gündelik hayatta kendilerini yetersiz bırakmışlardır. Bu nedenle, mikro ve makro kuvvetlerin bir ağdan kaynaklandığı saptanmıştır.

Kitle iletişim araçları, bireylerin ilişkileri

Kitle iletişim araçları, bireylerin ilişkileri hakkındaki algılamalarını etkileyebilmektedir. İster ciddi bir drama ister ünlü bir konuşma olsun, ilişkilerin değişim konusunda her zaman iyi öykülere ihtiyacı vardır. Televizyonda neredeyse hiç kimse hayali, kurgusal karakterlerden ya da gerçek hayatta yaşayan halk figürlerinden söz ederken mutlu bir şekilde evlendiği için kaçınılmaz olarak, tek eşlilikli heteroseksüel istikrarın en iyi ihtimalle bekleyecekleri “ideal” olduğu mesajını almaktadırlar.

Dergilerdeki ve kaynak kitaplardaki (açıkça) ilişkiler ve filmler, komedi ve drama (örtük olarak) arasındaki düşünceleri yansıtmak için teşvik edilmektedir. Haberler ve vaka raporları, yaşam biçimi, araştırmaların bulguları, aile yaşamındaki gerçek sosyal değişmeler hakkında insanları bilgilendirmektedir. Bu bilgiler sıradan insanlar tarafından tahsis edilmekte ve çoğunlukla geleneksel olmayan modelleri desteklemektedir. Medyadan gelen bilgi ve fikirler yalnızca sosyal dünyayı yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda biçimine katkıda bulunur ve modern refleksivitenin merkezinde yer almaktadırlar .

Sosyal Medya ve Kimlik Temsilleri

Günümüz toplumlarının karşılaştığı en temel sorunlarından biri, sanal ağlarla büyük değişimlere uğrayan sosyal kimliktir. Mekansal, çokluk, eşzamanlı kullanılabilirlik, vb. özellikleriyle sanal dünya, gerçek dünyadan nispeten ayrılmaktadır. Sanal ortamlar toplum, kültür, bilim, endüstri ve iş dünyasında çok sayıda etkiye sahiptir. Dolayısıyla toplumda bireylerin iletişimi için yeni bir araç sağlamaktadır.

Sınırsız bilgi kaynağı niteliği ile günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Sadece bireylerin gündelik yaşamlarını etkilemekle kalmayıp araştırmacıların da merak ettiği ve araştırdığı konu olarak gündem haline gelmektedir. Teknolojilerin gelişimi ve bilgi teknolojilerinin hızla artmasıyla sosyal ağlar da bireylerin iletişimlerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Özellikle Facebook ve Twitter kullanımı bireylerin elektronik ortamda bağlantı kurmalarına izin vermektedir. En popüler sosyal ağ sitesi Facebook olarak bilinmektedir. Facebook, üniversite öğrencileri için tasarlanmış olup, 2004 yılında başlatılan, ancak şimdi bir e-posta adresine sahip herkes erişebilir durumdadır.

Harvard’da 2007-2008 yılları arasında, sosyal paylaşım sitelerinde harcanan zaman %18 oranında artarken, Facebook kullanımı, söz konusu oranı % 566 oranında yükseltmiştir. Dijital medya, kişinin ve arkadaşlarının sayısız fotoğraflarını anında yüklemeyi daha da kolaylaştırmıştır ve Facebook bunun için sınırsız alan sağlamaktadır.

Facebook mesajları ve resimleri

Facebook siteleri ortalama olarak kullanıcı başına sekiz resim göstermektedir. Resim, profil fotoğrafı ve duvar mesajını paylaşan kullanıcıların oranı %90’dan fazladır. Çoğu kullanıcı içeriği özellikle de fotoğraflar arkadaşlar, mutluluk ve sevinç ifadelerini paylaşmaktadırlar .

Facebook mesajları ve resimleri aracılığıyla medya paylaşımı ve bilgi aktarımı, sosyal paylaşım sitelerinin baskın çevrimiçi etkinliklerinden ikisidir. Facebook kullanıcıları, resimler ve durum güncellemeleri aracılığıyla kendileri hakkında bilgi gönderebilmekte, okul ve iş ilişkileri ile en sevdiği kitaplar, filmler ve hobiler gibi kişisel bilgileri gösteren kendi profillerini oluşturabilmektedirler.

Raporlar, Facebook kullanıcılarının ayda iki milyardan fazla fotoğraf ve haftada on dört milyondan fazla video yüklediğini göstermektedir. Diğer çalışmalar, Facebook kullanıcılarının 250 milyon fotoğraf da dahil olmak üzere günde 4 milyar içeriği yüklediklerini ortaya koymuştur .

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, internet sitelerinde gerçek, fiziksel dünyadan çok daha fazlasını kendi kendine ifşa etme eğilimindedir. Facebook, kişisel ya da hassas bilgilerin ifşa edilmesine ilişkin daha fazla bilgiyi ortaya çıkarmaktadır.

Bu tür bilgilerin ifşa edilmesi, kişinin popülaritesi ve öz saygı seviyesi yüksek ya da düşük olması ile tahmin edilmektedir. Benlik saygısı düşük olan kişiler, açıklama, kabul için bir araç olarak kullanılırken, yüksek benlik saygısı olanlar yalnızca seçtikleri Facebook arkadaş çevreleri arasındaki popülaritesi ile ilgilenmektedir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Facebook’taki diğer kullanıcıların başkalarının mutlu ve olumlu paylaşımlarına daha sık maruz kalmanın yetersizlik ve yoksunluk hissi ürettiğini göstermektedir. Bireyler başkalarının kendilerinden daha iyi yaşadıklarını düşünmeye eğilimlidirler. Birçok Facebook kullanıcısı, siteyi, eski kişilerin ve arkadaşların neler yaptığını, nasıl göründüklerini ve nasıl davrandıklarını görmek için bir gözetleme aracı olarak kullanmaktadır.

İnsanların başkalarının kendilerinden daha mutlu bir hayat sürdüklerine inandıkça, daha fazla Facebook kullandıkları tespit edilmiştir. Diğer Facebook kullanıcılarının mutlu fotoğraflarına bakarak, insanlar diğerlerinin her zaman mutlu olduğu ve kendi hayatlarının aksine iyi yaşıyor olduğu görüşünü formüle etme eğilimindedirler.. Bu nedenle, sıklıkla Facebook kullanımı, iletişim yükü giderek artmakta ve benlik saygısı azaltıldığından, daha büyük psikolojik sıkıntı ile ilişkilendirilmektedir.

Facebook bağımlılığı, Sosyal medya,Sanal Benlik Gerçeği

Son yıllarda sosyal medya ve özellikle Facebook bağımlılığı dikkat çeken bir konudur. Bireyler internet’i sadece e-postaları kontrol etmek veya gündelik yaşamlarındaki bazı gereklilikleri yerine getirmekten ziyade sosyal medya amaçlı kullanmaktadırlar. Bu nedenle sıklıkla kullanılan sosyal medya, bireylerin sanal ortamda farklı kimliklerle ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Ortaya çıkan bu durum bireylerin fikirlerini ve profillerini özgürce sunma imkanı sağladığından bir tarafdan da sanal ortama bağımlılığı artırmaktadır. Facebook kimliklerinin oluşturulması ve profillerinin sıklıkla gündeme göre değiştirilmesi bireylerin sosyal medyaya karşı bağımlılığını vazgeçilmez hale getirmektedir.

Sosyal medya, bireylerin arkadaş ve akrabaları ile sürekli iletişim halinde olma ve kendilerini zaman zaman farklı kimliklerle ortama dahil ettikleri bir mecradır. Dolayısıyla bu durum onların sahte kimlik altında, kendilerini söz konusu ortamda daha rahat ifade etmelerini ve arkadaşlarını kolayca takip edebilmelerini sağlamaktadır .

Kimlik Teorisi ve Sosyal Kimlik Teorisi, kişinin toplumsal konumlandırmasıyla kurulan benliğin toplumsal yapısını yakalamakta ve bireylere uygulanan normları, rolleri tanımlamak için birden fazla kimlik kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu iki teori, kullanıcıların “rol kimliklerini” açıklamak konusunda farklılık göstermektedir.

Sosyal Kimlik Teorisi, grup ve gruplar arası ilişkileri, milliyet veya siyasi aidiyet gibi bir grubun üyeliğine dayalı olarak incelenmektedir. Kimlik teorisyenleri tarafından insan davranışının tartışılması, davranışlar ve roller açısından analiz edilirken, sosyal kimlik teorisyenleri normlar ve stereotiplerden söz etmektedir .

Toplumsal kimlik, toplumsal yapısalcılıktan gelir, insanlar ve sosyal deneyimlerle sınırsız temas yoluyla kalıcı olarak inşa edilir . Söz konusu kimlik deneyimler ve toplumsal dünyaya maruz kalması yoluyla ortaya çıkmaktadır.

Kimliklerin inşası karmaşık bir yapıdır ve cinsiyet bireyin kimlik sunumunda benlik duygusunun bir parçasıdır. Etnik kökenin, kimliğin önemli bir yönüdür ve cinsiyet gibi, her bireyin benlik kimliğinin merkezinde olması veya dış sosyal koşullar (ırkçı bir rejim veya toplum gibi) tarafından önemli hale getirilebileceği düşünülmektedir.

Kullanıcılar arasında sınıf, yaş, engellilik durumlarının önemli olmasının yanısıra kimlik de önemli bir yere sahiptir. Kimlik oluşumunda etkili olan profil bilgileri arasında bireylerin eğitim, kentsel veya kırsal yerleşimi, kültürel geçmişleri, iletişim bilgilerine erişim, ceza kaydı, zulüm veya mülteci statüsü gibi bir dizi özellikler yer almaktadır.

Çevrimiçi Kimlik, Sosyal medya,Sanal Benlik Gerçeği

Kimlik, benlik imgesi, kişisel değerlendirme ve kişiliğe ilişkin, toplumsal olarak düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi organize etmektedir. Kimlik, benlik konseptinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Benlik kavramı, bir kişinin nesne olarak kendisini referans alarak düşüncelerinin ve duygularının toplamıdır. Kimlik ise, bireyin başkaları tarafından bilinmekte olduğu bir parçasıdır. Bu nedenle, bir kimlik inşası, hem bir kimliği talep eden birey tarafından yapılan ”kimlik açıklaması” hem de iddia edilen kimliği onaylayan diğer kimseler tarafından yapılan “kimlik yerleşimi” bir kamusal süreçtir.”

İnternet kimliği veya ID ise, kullanıcıların sosyal profillerini oluşturduğu sosyal ağlarda ismin yerine geçen bir kavramdır. Ayrıca sanal kimlik, siber alanda kişinin hislerini ve düşüncelerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Sanal kimlik, sanal öğeleri ve sanal olmayan öğeleri de içermektedir.

Bireylerin kimliğini nerede ve ne şekilde keşfetmeye başladıkları, sosyal medyada ne zaman kullanıcı oldukları gerçeğiyle ilgilidir. Kimlik oluşturma maruz kalma, bireylerin kendilerini oluşturabilecekleri ve toplumsal bağlamda gösterebilecekleri alanları temsil etmektedir. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, google plus gibi sosyal ağlarda kullanıcıların kimliğini ortaya koymaktadır.

Kimliğin keşfi, kişisel veriler, gizlilik vb. gibi bir dizi konu ile ilişkilendirilir. Literatürdeki çevrimiçi kimlik kavramı, bu fenomeni karmaşık bir konu haline getiren birçok soruyu gündeme getiirmektedir. Akademik dünyada çevrimiçi kimliğe ilişkin çalışmalara “teknoself” çalışmaları denilmektir .

Bireyin sanal alanda karşılıklı etkileşim kurduğu her yerde kimliğinin maskesini portre ettiği iddia edilmektedir. Bir kişi, ağlarda sanal bir profil oluştururken belirli kişisel sorulara yanıt vermektedir. Bireysel çevrimiçi yayınlar, yazdığı stil, kelime dağarcığı ve içeriği açısından kullanıcının kimliğine daha fazla bilgi eklemektedir. Bireyin seçtiği sahte kimlik, çevrimiçi maskeler olarak da bilinmektedir.

Kimlik hırsızlığı ve taciz korkusu

Bir kişi sahte bir kimliğin arkasına gizlenmeyi seçse bile, çevrimiçi kimlik genellikle sahte kimliğin arkasındaki korku ve güven eksikliğini ortaya koymaktadır. Birçok nedenle, insanlar online iletişimde etkileşim yaratmak konusunda isteksizdirler. Ancak sahte kimlik kullanarak güvenli bir şekilde siteleri kullanmaktadırlar.

Kimlik hırsızlığı ve taciz korkusu birçok kullanıcıyı kişisel bilgilerini yayınlamaktan ve fotoğraflarını dağıtmaktan alıkoymaktadır. Ancak sahte kimliğin sanal ortamda yer alması, onların bu düşüncelerini azaltmakta ve güven duygusu oluşturmaktadır .

Sanal dünyadaki isimsizlik özelliği, kimliğini keşfetmek için kullanıcıya güvenli bir iletişim arenası sağlamaktadır. Fakat diğer taraftan, sanal dünyadaki diğer kullanıcılar için bir güven sorunu olabilecektir. Burada, ister gerçek ister yanlış olsun, bir bireyin çevrimiçi kimliğiyle ilgili spekülasyon başlamaktadır. Sanal dünya akışkan kimlik alanı olarak görülmektedir. Çünkü kimse “kim” olduğunu bilmiyor ve sanal kimlikler önceden belirlenenden çok daha hızlı yayılmaktadır.

Sanal dünyanın bu isimsiz kimliklerini, gerçek hayat kullanıcısının kimliğini ortaya çıkarmak imkansız olduğu için “ikinci” olarak tanımlamaktadır. “İkinci Hayat” da, kullanıcılar bir profil açarken gerçek isimleri açıklamaya mecbur değildir. Böylece otomatik olarak gerçek dünyadan çıkmaktadırlar. Kimliği araştırma özgürlüğü, sanal dünyanın sunduğu isimsizliğe atfetmektedirler.

Gerçek hayat, Sosyal medya,Sanal Benlik Gerçeği

Bu bireye gerçek hayatta karşılaşılan toplumsal normlar, aile baskısı ve zorluklardan kurtulma fırsatı sağlamaktadır. Ancak isimsizliğin sonuçları kimlik oluşumunu yansıtmaktadır. Bir kişi sanal bir kimlik yaratırsa, gerçek yaşam kimliklerinin aksine, psikolojik olarak sahte kimliğini korumak için daha fazla çaba gerekmektedir. Böylece kullanıcı iki kimliği gerçek gibi göstermek için birleştirir, iki kimlik de gerçek ve sanaldır, sanal kimliği siler ve yenisini oluşturmaktadır. Junglas’a göre; gerçek yaşam, bireyleri sanal kimlikler yaratmaya teşvik etmekte ve hayatlarında egemen bir rol oynamaktadırlar .

İnsanların Facebook’ta profil görüntülerini belirlerken, yaptığı seçimlerine göre kadınların profil imajlarını daha sık değiştirme eğiliminde olduklarını ve paylaşımlarında arkadaşlığı vurguladığını göstermektedir. Hem erkekler hem de kadınlar aile ve romantik ilişkilerin imajlarını eşit derecede göstermelerine rağmen, bu tür imajların yorumlanması cinsiyete göre değişebilmektedir.

Facebook profil görüntüleri, kullanıcıların kişisel özelliklerini göstermektedir. Ancak, kadınlar çoğu kendi resimlerini kullanmazlar omuzlarını, ellerini vb. gösteren resimlerini kullanmaktadırlar. Kadınlar kendi fotoğraflarını, kültürel normlardan ve ideolojilerden dolayı kullanmak istememektedirler. Kamusal alanda kadınların görünmezliği ve Sinderella, Peri, Kediler vb. gibi ideallerle kendilerini ilişkilendirmek arzusuyla ilgilidir .

Kullanıcıların bazıları, arkadaşlık kuracakları diğer bireylerin fiziksel görünüşlerine önem veremeden, onlarla gerçek bir iletişim kurabilmek için internet ortamında etkileşim kurmalarımümlün hale gelmektedir. Ayrıca, çevrimiçi görüşme sırasında görsel-işitsel modun kullanıldığı durumlarda dahi, isim ve ikametgah gibi kişinin kişisel geçmişi hakkında bilgi saklayarak anonimlik korunabilecektir.

İnternette özgürlüğün ve isimsizliğin kombinasyonundan yeni bir kimlik oluşturma modunun ortaya çıktığı görülmektedir . Çünkü, çevrimiçi kayıt ve “sanal enkarnasyon”, sosyal ortamdan farklı beklentilere karşılık vermek ve kendine ortamda yer edinmek için ücretsiz yeni bir kimlik oluşturmayı gerekli hale getirmektedir.

Kimlik yönetimi

Yeni motivasyonlar, fırsatlar ve durum koşulları ile şekillenen yeni eylem stratejileri, yeni “kimlik yönetimi” stratejileri için başlangıç noktasını sağlamaktadır.

Aynı zamanda, çevrimiçi kimlikler, ara aşamaları geçirmeden açılıp kapatılabilir ve kayıt profilleri, takma adlar veya avatar özellikleri değiştirilerek oluşturulur. Olayın bilinmesi için çevrimiçi “rol yapma”, güçlendirici bir süreç olacaktır. Araştırmalar, fiziksel özelliklerin ortadan kaldırılmasının, bazı kişilerin yüz yüze yapılandırmalarda istenilen kimliklerin oluşturulmasını engelleyen ortak engelleri aşmalarına izin verdiğini göstermiştir.

Çevrim içi ortam, kişinin gizli yaşamlarında çeşitli geleneksel olmayan kimliklerle deney yapma alanı sağlamaktadır. Bu nedenle, internet, kimliğin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, sanal dünyalar, bireyi psikolojik durumlarının yavaş bir şekilde değiştiği ve yeni dikkat odaklarına adaptasyonun zaman aldığı gerçeği ile uyum sağlayamayacak kadar ani ve kapsamlı rol anahtarları oluşturmaya zorlamaktadır. Sanal kimliğin bazı yönleri de önemli özellikler olarak kabul edilmektedir .

Sonuç olarak, Sosyal medya,Sanal Benlik Gerçeği

Küresel kişilik özelliklerinin sosyal internet kullanımını bir dereceye kadar açıklayabileceğini önermektedirler. Bununla birlikte, internet’e özgü değişken olan “gerçek ben” kavramı, internet kullanımıyla sosyal bir yer değiştirme olarak daha güçlü bir şekilde ilişkilidir. Dolayısıyla psikotisizm ile internet kullanımı arasındaki bağlantıyı toplumsal bir ikame olarak yönlendirmektedir.

İkinci nokta, kişinin gerçek benliği, İnternet’i kullanmak için amaçlanan veya aranan bir tatmin olabileceğidir. Kişinin psikotisizm seviyesinin, internet üzerinden kendini ifade etmesi, bireyin neye ihtiyaç duyduğunu belirleyen faktör olarak düşünülmektedir.

Görüldüğü gibi, çevrimiçi kimliğin, fiziksel kişinin daha zeki ya da daha seksi görünmesi için süslenmiş bir kimlik olduğu düşünülmektedir. Seçilen kişilik genellikle o kişinin hali hazırda sahip olduğu ya da arzu ettiği kimlik olabilecektir. İletişim sistemlerinde çevrimiçi kimliği kolaylaştırmak ve gerçekleştirmek için bir ‘sanal kimlik’ oluşturulmalıdır. Söz konusu kimlikler geçici veya kalıcı olabilir.

Sosyal medya,Sanal Benlik Gerçeği

Yorum ekle

yazmak için tıklayın